Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza

spotkaniejpii.jpg
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe uzyskała dofinansowanie i przystąpiła do realizacji projektu pt. "Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia, w szczególności do opiekunów faktycznych. Ze wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać osoby zamieszkujące na terenie miasta Grudziądz. Od dnia 1 listopada 2017 r. przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie zacznie funkcjonować Dom Dziennego Pobytu, który będzie mieścił się w dolnych salach domu parafialnego. Dom ten przeznaczony będzie dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego. W Domu zostaną utworzone 24 miejsca opieki, a pobyt grupy uczestników potrwa 8 miesięcy. Dzienny Dom Pobytu będzie czynny w godzinach 8:00-16:00. Organizacja pobytu uwzględniać będzie indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione zostaną zróżnicowane formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników będą dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad własną osobą. Dostępne będą usługi m.in.: fizjoterapeuty, psychologa, terapeuty zajęciowego, porady prawnika itp. W ramach Projektu zapewnione zostaną następujące usługi, których celem będzie podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności: - integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości, - aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień, - tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich itp. W pierwszym etapie realizacji projektu (wrzesień i październik br.) zakłada się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i dostosowanie przestrzeni do potrzeb uczestników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drugi etap (listopad 2017 r. – sierpień 2019 r.) to prowadzenie domu świadczącego standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników oraz zapewnienie wsparcia opiekunom i osobom z otoczenia osób niesamodzielnych w pełnieniu usług opiekuńczych poprzez zwiększenie ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Od dnia 18 października będzie miał miejsce nabór uczestników do projektu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłoszeń wszystkie zainteresowane osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów.

Spotkania JP II

spotkaniejpii.jpg

Z posiedzenia Parafialnej Rady Gospodarczej


W środę 20 września miało miejsce posiedzenie Parafialnej Rady Gospodarczej. Podczas spotkania zapadły następujące decyzje:

- W październiku w dolnych salach domu parafialnego będzie miał miejsce remont i adaptacja pomieszczeń pod potrzeby działalności Domu Dziennego Pobytu dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy. Od strony ul. Korczaka zostanie wykonany podjazd dla wózków inwalidzkich.
- Na Plebanii nastąpi adaptacja pomieszczeń pod potrzeby biura Domu Dziennego Pobytu oraz pomieszczeń na nową lokalizację Biura Parafialnego.
- Do końca roku w dolnym kościele wykonana zostanie modernizacja nagłośnienia polegająca na wykorzystania głośników z górnego kościoła, natomiast w górnym kościele zostaną zainstalowane nowe głośniki. Zakupione zostaną nowe wzmacniacze i mikrofony.
- Zakupione zostaną również nowe organy elektroniczne do dolnego kościoła.
- Zaplanowano także wykonanie niewielkiego ogrzewania dolnego kościoła, aby w okresie zimowym w dni powszednie odprawiać tam Msze św. i nabożeństwa.
- W najbliższych miesiącach ze względu na zły stan techniczny rozebrany zostanie budynek dawnej organistówki.